ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

0

[ad_1]

آمریکا و شوروی در دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی رقابت شدیدی برای تسخیر فضا با یکدیگر انجام می دادند. یوری گاگارین در سال 1961 اولین انسانی بود که توانست اتحاد جماهیر شوروی به فضا فرستاده شد، اما ناسا در سوم ژوئن سال 1965 توانست ادوارد وایت فضا نورد آمریکایی را به فضا اعزام کند. ادوارد وایت پس از رسیدن به فضا بر روی کره ماه پیام و بر روی آن شروع به قدم زدن کرد.

ایران اکونومیست –

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

ناسا جشن پنجاهمین سالگرد اولین فردی که در فضا راه رفت را جشن گرفت

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید