مهار آتش سوزی در یکی از انبارهای شرکت دخانیات

0

به دنبال وقوع آتش سوزی در یکی از انبارهای مجتمع دخانیات تهران و حضور سریع آتش نشانی منطقه (خیابان قزوین) و اقدام در خور تحسین آتش نشانان به موقع مهار شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید