فروچاله‌ها ایران را می‌بلعند

0

به زمین زیر پای‌مان دیگر اعتمادی نیست؛ فروچاله‌ها دهان باز کرده و ایران را به‌زودی می‌بلعند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید