سازمان‌های امور اراضی و تحقیقات کشاورزی تفاهم آموزشی امضا کردند

0

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و ترویجی سازمان امور اراضی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای توسعه همکاری‌ها و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود برای ترویج حفاظت و ساماندهی اراضی کشاورزی، آموزش، فرهنگ‌سازی وآگاهی‌بخشی عمومی به مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی و همچنین توانمندسازی منابع انسانی در زمینه قوانین، مقررات و فرایندهای امور اراضی طی نشست مشترکی با حضور روسای دوسازمان امضا شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید