ساده‌لوح نیستم اما آلودگی هوا حل شدنی است

0

عضو شورای شهر تهران گفت:ساده‌لوح نیستم، فکر نمی‌کنم این معضل به صرف تصمیم جمعی امروز ما حل می‌شود، می‌دانم که عواملی چندگانه و پیچیده در ایجاد این معضل دخیلند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید