ساختار سازمان نظام پزشکی تغییر کرد

0

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی در دور جدید و با حضور ریاست عالی شورا و ریاست کل سازمان و با تصوب اکثریت اعضا، مقرر گردید به منظور تجمیع فعالیت‌ها دو معاونت حقوقی و پارلمانی و امور رفاهی از ساختار اداری سازمان حذف و وظایف آنها در سایر معاونت‌ها ادغام گردد.

معاونت آموزشی و پژوهشی، انتظامی، توسعه مدیریت و منابع و نیز معاونت فنی و نظارت چهار معاونت جدید تعریف شده در ساختار سازمان نظام پزشکی است.

همچنین در این جلسه مقرر گردید تا کمیته‌ای ۹ نفره متشکل از معاونین سازمان و نیز رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مشورتی طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌ها، برنامه، بودجه و تشکیلات، آموزشی و پژوهشی، انتظامی و کمیسیون نظارت موضوع ماده ۱۵ قانون نظام پزشکی نسبت به تدوین مأموریت‌ها و شرح وظایف بخش‌های مختلف و برنامه استراتژیک سازمان و سپس طراحی چارت و تشکیلات تفصیلی سازمان مرکزی و شهرستان‌ها اقدام نمایند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید