ایران به باشگاه پیمان‌های پولی دوجانبه دنیا وارد شد

0

براساس موافقتنامه ایران و ترکیه، «ریال» و «لیر»براحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید