اصلاح شیوه نامه شرح وظایف کمیته مربیان کشور

0

رها نیوز:

اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی ، متن این شیوه نامه که در یازدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های کشور به تصویب رسید، به شرح زیر است:
 
شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور
 
با هدف تحقق مفاد بندهای دوم، پنجم و نهم از ماده دوم و نیز بندهای دوم، نهم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، بیستم و بیست و دوم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی مربیگری کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد مربیان در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی،”شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور” به شرح ذیل ارائه می‌شود:  
 
الف)مجمع مربیان کشتی کشور
به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات خانواده بزرگ مربیان کشتی ایران، “مجمع مربیان کشتی کشور” با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع مربیان کشتی کشور:  
1-1- کلیه مربیان غیر بازنشسته دارای سابقه‌ی مدرسی در کلاس‌های بین‌المللی اتحادیه جهانی کشتی
1-2- کلیه مربیان غیر بازنشسته دارای درجات بین‌المللی بنابر آخرین مستندات اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی
1-3- سه نفر از روسای هیات‌ کشتی استان ها به نمایندگی از سوی کلیه هیات‌های کشتی استان‌ها به انتخاب هیات‌های مذکور( سوابق مربیگری روسای هیات‌های یاد شده مورد تاکید خواهد بود)
1-4- کلیه مربیان غیر بازنشسته درجه یک ملی بنابر آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی
1-5- روسای کمیته‌های مربیان هیات‌های کشتی استان‌های سراسر کشور  
 
2- چگونگی فعالیت مجمع مربیان کشتی کشور:  
2-1- مجمع مربیان  با اعلام رسمی رئیس فدراسیون حداقل هر سال، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
2-2- اعضای واجد شرایط بند 1-3  از موضوع بخش «الف» این شیوه‌نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مرجع ذیربط مجدداً انتخاب و معرفی خواهند شد.
2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع مربیان در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
2-5- در صورتی که اعضای مجمع مربیان کشتی کشور، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء(نصف بعلاوه یک) تعیین کننده خواهد بود. در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
2-6- کلیه تصمیمات «مجمع مربیان کشتی کشور» پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
3- شرح وظایف مجمع مربیان کشتی کشور:
 
3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان حوزه مربیان کشتی کشور (پیشنهادی کمیته مربیان کشور)
3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه مربیان کشتی کشور .
3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .
3-4- حضور در انتخابات کمیته مربیان کشتی کشور و انتخاب اعضای کمیته.
 
ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف ” کمیته مربیان کشتی کشور”
1- کمیته مربیان کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:
 
1-1-  پنج نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی آزاد و فرنگی
1-2- دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی¬های سنتی در بخش مردان
1-3- یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط (دارای حق رای) در کشتی¬های سنتی در بخش زنان
1-4- نماینده رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس یا دبیر)  
1-5- رئیس کمیته مربیان کشتی کشور (به انتخاب و معرفی رئیس  فدراسیون)   
1-6- رئیس انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی کشور
تبصره یک: تا زمان تعیین تکلیف شرایط فعالیت مربیان کشتی های سنتی در بخش مردان و زنان از سوی اتحادیه جهانی کشتی، صرفا یک مربی مرد و یک مربی زن به معرفی مراجع مربوطه در  فدراسیون کشتی، در کمیته مربیان حضور خواهند داشت.
تبصره دو: دبیر کمیته مربیان کشتی کشور به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته مربیان انتخاب خواهد شد.
 
2-شاخص های اعضای واجد شرایط کمیته مربیان کشتی کشور:
اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در «کمیته مربیان کشتی کشور» عبارتند از :  
2-1- مربیان غیر بازنشسته دارای سابقه‌ی مدرسی در کلاس‌های مربیگری اتحادیه جهانی کشتی یا “فیلا” سابق
2-2- مربیان غیر بازنشسته دارای مدرک بین‌المللی مربیگری مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی
2-3- کلیه مربیان غیر بازنشسته درجه یک ملی برمبنای آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی به معرفی هیات کشتی استان ذیربط    
2-4- با توجه به اینکه سن بازنشستگی مربیان کشتی کشور 60 سال می باشد، حداکثر سن نامزد شدن در کمیته مربیان 58 سال خواهد بود.
 
3-  چگونگی انتخاب کمیته مربیان کشتی کشور:
3-1- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط”مجمع مربیان کشتی کشور” و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، “کمیته مربیان کشتی کشور” را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند “دو” از بخش “ب” این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در “کمیته مربیان کشتی کشور”  باشند. مربیان واجد شرایط و متقاضی عضویت در “کمیته مربیان کشتی کشور”، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) بعلاوه معرفی‌نامه رسمی هیات کشتی استان ذیربط خود را، حداکثر ده روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات  کمیته مربیان ، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.  
3-2- کمیته مربیان کشور بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع به هفت نفر از مربیان واجد شرایط کشتی آزاد و فرنگی کشور(5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل)، سه نفر از مربیان واجد شرایط کشتی های سنتی کشور در بخش مردان(2 عضو اصلی و یک عضو علی البدل)، دو نفر از مربیان واجد شرایط کشتی های سنتی در بخش بانوان کشور (یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل) تشکیل می شود. آراء مخدوش یا آرائی که بیش از تعداد مربیان یاد شده(جمع مربیان اصلی و علی البدل در هر بخش) باشد، مورد قبول نخواهد بود.
3-3- حداکثر تعداد مربیان وابسته به هر استان، در کمیته مربیان(در مجموع کشتی های آزاد، فرنگی و کشتی های سنتی مردان و زنان) بر مبنای آرای ماخوذه، یک مربی خواهد بود.(اعم از عضو اصلی و علی‌البدل)
3-4- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی اقراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق قرعه‌کشی از میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.
 
4- چگونگی فعالیت کمیته مربیان کشتی کشور:
 
4-1- زمان فعالیت اعضای کمیته مربیان کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای کمیته مربیان ، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند . حداکثر زمان فعالیت برای اعضای کمیته مربیان ، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.  
4-2- کمیته مربیان موظف است بطور متوسط در هر ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیته مربیان  به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
4-3-کلیه پیشنهادات کمیته مربیان می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات کمیته مربیان برسد.  
4-4- جلسات کمیته مربیان با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمیت خواهد داشت .   
4-5- در صورتی که اعضای کمیته مربیان ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .  
4-6- دبیر کمیته مربیان فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات کمیته مربیان، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی کمیته بر عهده دارد .  
4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای کمیته مربیان، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از کمیته مذکور لغو می شود .   
4-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای کمیته مربیان (به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
4-9- صاحبان رای در کمیته مربیان کشتی عبارتند از : اعضای اصلی کمیته مربیان، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس، نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون)، رئیس کمیته مربیان ، و رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی
4-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء کمیته در جلسات “کمیته مربیان کشتی کشور” الزامی است.
4-11-کلیه پیشنهادات “کمیته مربیان کشتی کشور” پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .  
4-12- رئیس کمیته مربیان بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
4-13- دبیر کمیته مربیان کشتی کشور با پیشنهاد رئیس کمیته و تایید اعضای کمیته انتخاب می‌شود.
4-14- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب کمیته مربیان (بند1-1 از بخش “ب” این شیوه‌نامه) به سمت رئیس یا دبیر کمیته مربیان ، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.
4-15- اعضای منتخب کمیته مربیان اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس فدراسیون در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امور مربیگری کشتی در کشور خواهند بود.
4-16- رئیس کمیته مربیان فدراسیون کشتی کشور موظف است هرچه سریعتر نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل کمیته مربیان استان‌ها اقدام نموده و پس از تایید اعضای کمیته مربیان فدراسیون کشتی، دستورالعمل مذکور را به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام نماید. هیات‌های کشتی استان‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این شیوه‌‌نامه، نسبت به تشکیل کمیته مربیان استان متشکل از :
یک) 3 مربی اصلی و دو مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط در کشتی آزاد و فرنگی استان
دو) یک مربی اصلی و یک مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط کشتی¬های سنتی مردان استان
سه) یک مربی اصلی و یک مربی علی البدل به انتخاب مربیان واجد شرایط کشتی¬های سنتی بانوان استان  
بر مبنای دستورالعمل اعلامی کمیته مربیان فدراسیون کشتی اقدام نمایند.  
تبصره: مفاد تبصره یکم ذیل بند(1) از بخش “ب” این شیوه نامه، در انتخاب مربیان منتخب کشتی های سنتی مردان و زنان در کمیته مربیان استان ها، نیز ملاک عمل خواهد بود.
4-17- به منظور ایجاد هماهنگی و اجرایی نمودن تصمیمات کمیته مربیان در سطح استان‌ها، کمیته مربیان هیات‌های کشتی استان‌ها، حداقل هر 4 ماه یکبار، جلسه مشترکی با اعضای کمیته مربیان فدراسیون کشتی و نیز روسای منتخب کمیته‌های مربیان هیات‌های کشتی استان‌‌ها در مجمع، برگزار می‌نماید.  
4-18- مسئولیت تمامی برنامه‌ریزی‌های آموزشی اعم از استاژ، ارتقاء و کنترل مربیان کشتی کشور در سطوح ملی و بین‌المللی و فعالیت‌های پژوهشی لازم بر عهده انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی خواهد بود. انستیتو بین‌المللی کشتی موظف است کلیه آئین‌نامه‌های آموزشی ذیربط را جهت تایید به کمیته مربیان ارائه نماید.
 5- شرح وظایف کمیته مربیان کشتی کشور:
 
5-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی مربیگری کشور
5-2- بررسی و اعلام نظر درباره‌ی “چگونگی گزینش مربیان کشتی در هر سال، برای شرکت در کلاس‌های ملی و بین‌المللی”
5-3- بررسی و اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس کمیته مربیان، رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به روسای مذکور برای:
1-5-3 – ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط مربیگری کشتی کشور  
2-5-3 – توسعه و تعمیم کیفی و کمی امر مربیگری کشتی کشور  
3-5-3 – فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای مربیگری در کشتی
5-4- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی کمیته مربیان
5-5- تایید بودجه سالانه کمیته مربیان بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های ذیربط
5-6- بررسی و تعیین سیاست‌های حمایتی از مربیان سازنده‌ی کشتی کشور
5-7- به منظور اجرایی نمودن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس کمیته مربیان تهیه و جهت تایید نهایی به کمیته مربیان ارجاع می‌شود.
5-8- کلیه تصمیمات کمیته مربیان پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
5-9- رئیس کمیته مربیان کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید “کمیته مربیان کشتی کشور” فعالیت‌های اجرایی کمیته ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
5-10- حوزه فعالیت کمیته مربیان کشتی کشور شامل موضوعات مرتبط با آیین‌نامه “انتخاب، شرح وظایف و چگونگی فعالیت حوزه مدیریت فنی کشتی کشور” (تاییدیه مورخ 19 دی‌ماه اولین سمینار عمومی رؤسای محترم هیات‌های کشتی سراسر کشور در کرمانشاه) نخواهد بود.
انتهای پیام/
[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید